«Πυρετός» ενδιαφέροντος για τις 240 δόσεις-Οδικός χάρτης για ρυθμίσεις χρεών

Μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται για ένταξη στις ρυθμίσεις χρεών που γίνονται πλέον ακόμη και σε βάθος 20ετίας.

Έτσι με βάση τα στοιχεία μέχρι τις 22/7 συνολικά, 52η μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, 28.578 οφειλέτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών ξεκινώντας τη διαδικασία της αίτησης για ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Βέβαια μένουν ακόμη βήματα για να την ολοκληρώσουν, ωστόσο ο αριθμός αυτός καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ο νόμος δίνει, μάλιστα, τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της ρύθμισης των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, χωρίς να τίθεται όριο στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Όμως, για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο της ρύθμισης, οι 240 δόσεις. Επίσης μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να διαγραφούν απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Παράλληλα μπορεί να διαγραφεί ακόμη και βασική οφειλή προς το Δημόσιο, ωστόσο δεν μπορεί να διαγραφεί βασική οφειλή από παρακρατούμενους (π.χ. φόρος από μισθωτή εργασία, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τόκους ή μερίσματα) ή επιρριπτόμενους φόρους (π.χ. ΦΠΑ) ούτε και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αίτησης δεν επιτρέπεται εφόσον 90% των συνολικών χρεών του οφειλέτη σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα. Επίσης όταν οι συνολικές οφειλές του προσώπου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ρυθμιστούν και εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% (μείωση εισοδημάτων κατά 20% ή διατήρηση εισοδήματος σταθερού και αύξηση δαπανών κατά 20%). Σε αντίθεση με τον ν. 4469/2017, με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό δεν μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς άλλα πρόσωπα, π.χ. προς προμηθευτές της επιχείρησης.

Επίσης η υποβολή αίτησης δεν επιτρέπεται στην περίπτωση καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή για τη ρύθμιση οφειλών και 2η ευκαιρία απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη καθώς και η ποινική δίωξη. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει, όμως, την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).

Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών έχει ως συνέπεια την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του οφειλέτη. Παράλληλα, παρέχεται στους πιστωτές πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του ιδίου, καθώς και του συζύγου, συμβίου και των εξαρτώμενων μελών του.

Τέλος, άλλο ένα σημαντικό σημείο έχει να κάνει με το ότι η σύμβαση της ρύθμισης γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο ή το Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν το ποσό του 1.500.000 ευρώ, 2) το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη

Επίσης αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Γιώργος Αλεξάκης

  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
  • αιτήσεις
  • Ταμεία
  • εφορία
  • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ΣΥΜΒΑΣΗ

    Πηγή: Reporter.gr