Την 11.01.2021 ο κ. Τρύφωνας Νάτσης και η σύζυγός του κα ∆έσποινα Παντοπούλου, οι οποίοι κατέχουν τις µετοχές µέσω κοινού λογαριασµού, απέκτησαν 425.923 κοινές, ονοµαστικές µετοχές.

Πηγή: Εuro2day.gr