Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, η OCM και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο 15.614.132 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Πηγή: Εuro2day.gr