Ο Χώρος κοσμήματος και Τέχνης 7epta σας προσκαλεί στην δεύτερη έκθεση χειροποίητων δημιουργιών των συμμετεχόντων στα σεμινάρια εκμάθησης τεχνικών κοσμήματος του ε?τους 2019, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρι?ου και ω?ρα 8:00 μ.μ στον Χώρο Κοσμη?ματος και Τε?χνης 7epta, Σαχτου?ρη 21

Οι συμμετε?χοντες θα παρουσια?σουν κοσμη?ματα και αντικει?μενα κατασκευασμένα απο? με?ταλλο και μεικτε?ς τεχνικε?ς
που δημιουργη?θηκαν στο πλαι?σιο των σεμιναρι?ων του ε?τους 2019, υπο? την επι?βλεψη και την καθοδη?γηση…

Πηγή: pelop.gr