Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης λόγω επιστροφής στο καθεστώς που ίσχυε πριν τον Ιούνιο του 2016 και εξ’ αιτίας του χαμηλού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιοι είναι οι συντελεστές επιβάρυνσης ανά κατηγορία.

Πηγή: Εuro2day.gr