Μεταξύ άλλων αυξάνεται το ποσό χρηματοδοτικής δέσμευσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από €200 εκατομμύρια σε €300 εκατ.

Πηγή: Εuro2day.gr