η εταιρεία B&F A.B.E.E. Ενδυμάτων μίσθωσε με ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης το ως άνω κτίριο. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής και το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.

Πηγή: Εuro2day.gr