Η αναστολή θα ισχύσει για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Αναστέλλονται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα και τα παράγωγα προϊόντα και ο δανεισμός επί της μετοχής Ιντεργουντ-Ξυλεμπορία.

Πηγή: Εuro2day.gr